Өөрийнхөөрөө байх нь...

"Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else."

~ Judy Garland

 

“ªºð õýí íýãíèé äóóðèàìàë øèëäýã õóâèëáàð áàéñíààñ ººðºº ººðèéíõºº àíõäàã÷ øèëäýã õóâèëáàð áàé.”

-Æ¿äè Ãàðëýíä

 

"Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."

~ Mark Twain

“Îäîîãîîñ õîðèí æèëèéí äàðàà ÷è õèéñýí ç¿éëñýýñýý èë¿¿ õèéãýýã¿é ç¿éëñèéíõýý òºëºº ñýòãýëýýð óíàõ áîëíî. Òèéìýýñ îäîî çàíãóóãàà õàÿàä íàì æèì ýðãýýñ õîëäîí àÿëæ, çàìä òààðàõ äàëàéí øóóðãûã ÷ á¿¿ àæèð. Ñóäàë. ̺ðººä. Íýý. ”

-Ìàðê Òâýéí

 

"Every one of us has in him a continent of undiscovered character. Blessed is he who acts the Columbus to his own soul."

-Unknown

 

“Áèäíèé õ¿í íýã á¿ðèéí äîòîð íýýãäýýã¿é îíöëîã ÷àíàð á¿õèé òèâ áèé. Ñýòãýë äîòðîî Êîëóìá øèã íýýëò õèéñýí õ¿í ë àç æàðãàëûã îëìîé.”

-Íýð òîäîðõîéã¿é

 

"It is possible at any age to discover a lifelong desire you never knew you had."

~ Robert Brault

 

“ªºðòºº áàéñàí ãýäãýý õýçýý ÷ ìýäýæ áàéãààã¿é àìüäðàëûíõàà ÷èí õ¿ñëèéã îëîõ íü ÿìàð ÷ íàñíû õ¿íä áîëîìæòîé.”

-Ðîáåðò Áðàóò

 

"Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it."

~ Buddha

“Òà ýõëýýä ººðèéíõºº åðòºíöèéã íýýí èëð¿¿ë. Äàðàà íü ººðèé㺺 á¿õ ç¿ðõýýðýý òýð åðòºíöºä äààòãàí ºã.”

-Áóääà

 

"Try to discover
The road to success
And you'll seek but never find,
But blaze your own path
And the road to success
Will trail right behind."

~ Robert Brault

 

“Àìæèëòàíä õ¿ðýõ çàìûã íýýí îëîõ ãýæ áýäýð÷ ÿâíà óó?

Òýãâýë òà õàéñààð áàéõ áîëîâ÷ õýçýý ÷ îëîõã¿é.

Õàðèí ººðèéíõºº çàìûã á¿òýý.

Òýãâýë àìæèëòûí çàì ÿã òàíû àðààñ äàãàæ áàéãààã îëæ õàðàõ áîëíî.”

-Ðîáåðò Áðàóëò

 

" If God had wanted me otherwise, He would have created me otherwise. "

~ Johann von Goethe

“Õýðýâ Áóðõàí íàìàéã ººð áàéõûã õ¿ñ÷ áàéñàí áîë Òýð íàìàéã ººðººð á¿òýýõ áàéñàí.”

-Èîõàí âîí Ãîýò

 

"He who trims himself to suit everyone will soon whittle himself away."

~ Raymond Hull

 

“Õ¿í á¿õýíä ººðèé㺺 òààðóóëàõ ãýæ õóóðäàã õ¿í ýöýñòýý ººðèé㺺 ¿ã¿é õèéäýã.”

-Ðýéìîíä Õîë

 

"I think of life itself now as a wonderful play that I've written for myself, and so my purpose is to have the utmost fun playing my part."

~ Shirley MacLaine

 

“Àìüäðàë ãýäýã ººðèéíõºº òºëºº ìèíèé áè÷èæ áàéãàà ãàéõàìøèãò æ¿æèã ãýæ áè áîääîã. Òèéìýýñ ìèíèé çîðèëãî áîë ººðèéíõºº ä¿ðä àëü áîëîõ õàìãèéí æàðãàëòàéãààð òîãëîõ ÿâäàë þì. 

-Øýðëè Ìàê Ëýéí

 

 

"Wherever you go, go with all your heart."

~ Confucius

“Õààíà ÷ ÿâñàí ººðèéíõºº  ç¿ðõýýð ë ÿâ.”

-Ê¿íç

 

"Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind."

~ Dr. Seuss  

 

“Õýí áîëîõ ò¿¿ãýýðýý ë áàé, þóã ìýäýðíý ò¿¿íýý ë õýë. Ó÷èð íü õýí ÷ ÿàæ ààøèëñàí ÷àìä õàìààã¿é. Õýí ÷ þó ãýñýí ÷àìä ïàäã¿é.”

-Äð.Øâýö

2. Нөхөрлөл

"The road to a friend's house is never long."

~ Danish Proverb

“Íàéçûí ãýðò î÷èõ çàì õýçýýä îéðõîí.”

 

"Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light."

~ Helen Keller

“Íàéçòàéãàà õàìò õàðàíõóéä àëõàõ íü ãýðýëä ãàíöààð ÿâñíààñ äýýð.”

-Õýëýí Êåëëýð

"Friends are those rare people who ask how you are and then wait for the answer. "

~ Unknown

“Æèíõýíý íàéçóóä ãýäýã ÷àìàéã ÿìàðøóóõàí áàéãààã àñóó÷èõààä äàðàà íü õàðèóëòûã ÷èíü  àíõààðàëòàéãààð õ¿ëýýäýã õîâîðõîí õ¿ì¿¿ñ þì. ”

-Òîäîðõîéã¿é

 

"A friend is someone who knows all about you, and loves you just the same."

~ Proverb

“Íàéç ãýäýã ÷èíèé òàëààð á¿õíèéã ìýäýýä çîãñîõã¿é ìýääýã øèãýý õàéðëàäàã õ¿íèéã õýëíý.”

-Ñóðãààëò ¿ã

 

"Don't walk in front of me, I may not follow;
Don't walk behind me, I may not lead;
Walk beside me, and just be my friend."

~ Albert Camus

“Óðä ìèíü áèòãèé àëõ, áè äàãàõã¿é áàéæ ìýäíý

Àðä ìèíü áèòãèé ÿâ, áè äàãóóëàõã¿é áàéæ ìýäíý

Õàðèí õàæóóä ìèíü àëõàà÷, òýãýýä çºâõºí íàéç ìèíü ë áàéãàà÷.”

-Àëáåðò Êàìóñ

 

"A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails. "

~ Donna Roberts

“Íàéç ãýäýã ìèíèé ç¿ðõýí äýõ äóóã ìýääýã, õàðèí äóðñàìæ ìèíü áàëðàõ ¿åä ìèíèé òºëºº òýð äóóã äóóëæ ºãäºã õ¿í þì.”

-Äîííà Ðîáåðòñ

 

"Treat your friends as you do your pictures, and place them in their best light."

~ Jennie Jerome Churchill

“Íàéç íºõ人 ººðèéíõºº çóðàã ìýò ñàíàæ õàíä. Òýãýýä òýäíèéã õàìãèéí ãýðýëòýé ãàçðàà òàâüæ áàé.”

-Æýííè Æýðîì ׺ð÷èë

 

"A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."

~ Walter Winchell

“Äýëõèéí á¿õ þìñ íàìàéã îðõèí îäñîí ¿åä æèíõýíý íàéç ë çºâõºí áîñãî äàâàí îðæ èðäýã.”

-Âîëòåð Âèí÷ýë

 

"A friend is a gift you give yourself."

~ Robert Louis Stevenson

“Íàéç ãýäýã ÷èíèé ººðòºº ºãñºí áýëýã.”

-Ðîáåðò Ëóéñ Ñòèâåíñîí

 

"Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. "

~ G. Randolf

“Æèíõýíý àãóó íàéçóóä ãýäýã îëäîõîä áýðõ, îðõèõîä õýö¿¿, îãîîðîõ áîëîìæã¿é áàéäàã.”

-Ã.Ðýíäîëüô

 

"Friends are relatives you make for yourself. "

~ Eustache Deschamps

“Íàéç íºõºä ãýäýã ÷èíèé ººðèéíõºº òºëºº á¿òýýñýí ñàäàí òºðë¿¿ä þì. ”

-Óñòàø Äýøàìïñ

 

"A friend accepts us as we are yet helps us to be what we should."

~ Unknown

“Áè ÿìàð áàéõ ¸ñòîé òýð õýìæýýíäýý õ¿ðýýã¿é áàéõàä ÷ æèíõýíý íàéç íàìàéã áàéãààãààð ìèíü õ¿ëýýí àâäàã. ”

 

"The only reward of virtue is virtue; the only way to have a friend is to be a friend."

~ Ralph Waldo Emerson

“Ñàéí ¿éëèéí øàãíàë ýðãýýä ë ñàéí ¿éë áàéäàã÷ëàí ñàéí íàéçòàé áàéõ öîð ãàíö àðãà áîë ººðºº ñàéí íàéç áàéõ ÿâäàë ìºí. ”

-Ðàëüô Âàëäî Ýìåðñîí

 

Swedish Friendship Proverb:

"Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow."

~ Swedish Proverb

“Õóâààëöñàí áàÿð õººð íýã äàõèí íýìýãäýíý, õóâààëöñàí óéòãàð ãóíèã íýã äàõèí õàãàñëàãäàíà. ”

-Øâåä ç¿éð öýöýí ¿ã

1. Удирдахуйн ухаан

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."

~ Ralph Waldo Emerson

 

“Óðàãø öýëèéõ çàìààð á¿¿ ÿâ. Õàðèí õýíèé ÷ ìºð ãàðààã¿é òýð ãàçàð ëóó ÿâæ áóñäàä çàì ãàðãàæ ºã.”

-Ðàëüô Âàëäî Ýìýðñîí

"Real leaders are ordinary people with extraordinary determination. "

~ Unknown

“Æèíõýíý óäèðäàã÷ ãýäýã åð áóñûí øèéäâýð ãàðãàäàã æèðèéí õ¿ì¿¿ñ áàéäàã.”

-Õýí õýëñýí íü òîäîðõîéã¿é

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has."

~ Margaret Mead      

 

“Àãóó ñýòãýìæòýé, ¿çýë áîäîëäîî ¿íýí÷ º÷¿¿õýí á¿ëýã õ¿ì¿¿ñ ë äýëõèéã ººð÷èëæ ÷àääàã ãýäýãò õýçýý ÷ á¿¿ ýðãýëç. Óãààñàà ë òèéì áàéñàí, òèéì áàéñààð ÷ èðñýí þì. “

-Ìàðãàðåò Ìýä

John C. Maxwell Leader Quote:

"A big man is one who makes us feel bigger when we are with him."

~ John C. Maxwell

 

“Àãóó õ¿í ãýæ áóñàäòàé õàìò áàéõäàà òýäíèéã ººðñäèéã íü àãóó õ¿í áîëãîæ ìýäð¿¿ëäýã õ¿íèéã õýëäýã.”

-Äæîí Ê.Ìàêñâåëë

 

"Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. "

~ Dwight D. Eisenhower

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýäýã ººðèéí õèéõèéã õ¿ññýí ç¿éëýý ººð íýã õ¿íýýð ñàéí äóðààð íü  õèéëãýõ óðëàã þì.”

-Äâèò Ä.Àéçýíõàóð

 

"The leader is best,
When people are hardly aware of his existence,
Not so good when people praise his government,
Less good when people stand in fear,
Worst, when people are contemptuous.
Fail to honor people, and they will fail to honor you.
But of a good leader, who speaks little,
When his work is done, his aim fulfilled,
The people say, 'We did it ourselves.'"

~ Lao Tzu

 

“Áóñäàä òýð áîëãîí ìýäýãääýãã¿é óäèðäàã÷ õàìãèéí øèëäýã íü

Áóñäààð ìàãòóóëæ áàéãàà óäèðäàã÷ ñàéí  íü

Áóñäûã àéëãàæ áàéãàà óäèðäàã÷ ìóó íü

Áóñäààð æèãø¿¿ëæ áàéãàà óäèðäàã÷ õàìãèéí äîðä íü

Áóñäûã õ¿íäëýõã¿é áîë òýä ÷ ÷àìàéã õ¿íäëýõã¿é.

Æèíõýíý ñàéí óäèðäàã÷ ãýäýã áàãà ÿðüæ èõ õèéäýã.

Õàðèí ò¿¿íèéã çîðèëãîäîî õ¿ðñýí öàãò õ¿ì¿¿ñ “Áèä ¿¿íèéã õèéñýí” ãýæ õýëíý..”

-Ëàî Ö¿

 

 

"Eagles don't flock - you have to find them one at a time. "

~ H. Ross Perot

 

“Á¿ðãýä ñ¿ðãýýðýý áàéäàãã¿é. Òèéìýýñ òýäíèéã íýã íýãýýð íü îëîõ õýðýãòýé. “

-Õ.Ðîç Ïåðîò

 

"Not the cry, but the flight of the wild duck, leads the flock to fly and follow."

~ Chinese Proverb

“Çýðëýã ãàëóó ãóàãà÷èñíààðàà áóñ õàðèí ýõýëæ íèññýíýýðýý áóñäûãàà äàãóóëæ ÷àääàã. ”

-Õÿòàä ç¿éð ¿ã

 

"Nobody rises to low expectations."

~ Calvin Lloyd

“Õýí ÷ º÷¿¿õýí þìíû òºëºº áîñîõã¿é.”

-Êýëâèí Ëîéä

 

"The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it. "

~ Theodore Roosevelt

 

“Øèëäýã óäèðäàã÷ ãýäýã õ¿ññýí ç¿éëýý õèéëã¿¿ëýõèéí òóëä ñàéí õ¿ì¿¿ñèéã ñîíãîõ íàðèéí ìýäðýìæòýé áàéõûí çýðýãöýý òýäíèéã àæëàà õèéæ áàéõ ¿åä íü õîøóó ä¿ðýõã¿é áàéõ õàíãàëòòàé òýâ÷ýýðòýé áàéõ ¸ñòîé.”

-Òåîäîð пçâýëò

 

"Leadership is the capacity to translate vision into reality. "

~ Warren G. Bennis

 

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýäýã àëñûí õàðààã áîäèò ç¿éë áîëãîí õºðâ¿¿ëýõ ÷àäâàð þì. ”

-Âàððåí Ã.Áåííèñ

"It is better to have one person working with you, than three working for you. "

~ Unknown

“Òàíû òºëºº àæèëëàäàã ãóðâàí õ¿í áàéñíààñ òàíòàé õàìòðàí àæèëëàäàã ãàíö õ¿í áàéñàí íü äýýð. ”

-Íýð íü ¿ë ìýäýãäýõ õ¿í

 

"Lead me, follow me, or get out of my way."

~ General George Patton

“Óäèðä, äàãà, ýñâýë çàìààñ çàéë. ”

-Æåíýðàë Äæîðæ Ïýòòîí

 

"Leaders aren't born, they are made. "

~ Vince Lombardi

“Óäèðäàã÷èä òºðäºãã¿é, õàðèí á¿òýýãääýã. ”

-Âèíö Ëîìáàðäè

 

"Leadership is action, not position."

~ Donald H. McGannon

“Óäèðäàõóé ãýäýã ¿éëäýë áîëîõîîñ áàéð ñóóðü áèø.”

-Äîíàëä Õ.Ìàê Ãýíîí

 

"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd."

~ Max Lucado

 

“Íàéðàë õºãæèì óäèðäàõ ãýæ áàéãàà õ¿í ¿çýã÷èä ð¿¿ íóðóóãàà õàðóóëàõ ¸ñòîéã ñàíà.”

-Ìàêñ Ëóêàäî

 

"Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them."

~ John C. Maxwell

“Óäèðäàã÷èä áóñàäòàé õàðèëöàõäàà àëü áîëîõ îéðõîí áàéæ, òýäíèéã õºäºëãºõ人 àëü áîëîõ õîë áàéõ õýðýãòýé.”

 

" Example is not the main thing in influencing others, it is the only thing. "

~ Albert Schweitzer

“¯ëãýð äóóðèàëàë ãýäýã áóñäàä íºëººëºõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë áóñ óãààñàà öîð ãàíö  õ¿÷èí ç¿éë þì.”

 

"Leadership is about capturing the imagination and enthusiasm of your people with clearly defined goals that cut through the fog like a beacon in the light. "

~ Unknown

 

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýæ ººðèéí õ¿ì¿¿ñèéíõýý óðàì çîðèã, òºñººëëèéã áàðèí àâ÷ òîäîðõîé çîðèëãûí òºëºº ìàíàí äóíäóóð ç¿ñýí óðàãøëàõ ãýðýëò öàìõàã áàéíà ãýñýí ¿ã. ”

--Òîäîðõîéã¿é--

 

Афоризмын тухайд товч оршил

Àôîðèçìûí òóõàéä òîâ÷ îðøèë

            Àôîðèçì ãýäýã íü àìüäðàëûí ¿íýí áîäèò ç¿éëèéã ìàø îíîâ÷òîé áºãººä öººí ¿ãýýð èëýðõèéëñýí îí÷ ìýðãýí ¿ã áóþó îíîâ÷òîé õýëëýã þì. Ãýâ÷ æèðèéí ñóðãààëü ¿ãýýñ ÿëãààòàé íü òóõàéí îí÷ ¿ãèéã õýëñýí õ¿í íü ò¿¿íèéã àìüäðàëäàà õýðýãæ¿¿ëæ òîäîðõîé ¿ð ä¿íã îëæ àâñàí áîäèò øèíæ ÷àíàð á¿õèé áàéäãààðàà îíöëîãòîé.

            Àôîðèçì /Aphorizein/ õýìýýõ íýð òîìú¸î íü apo áóþó –ààñ 4 íºõöºë +horizein /horizon/ áóþó äàâæ ãàðñàí èõ ìýäëýã ãýñýí õî¸ð ¿ãíèé íèéëáýð õýìýýí òàéëáàðëàãääàã.  ¯¿íýýñ ¿çýõýä õ¿íèé àãóó èõ ìýäëýãýýñ ãàðñàí àìüäðàëûí áîäèò ¿íýíèé îíîâ÷òîé òîäîðõîéëîëò áîë Àôîðèçì õýìýýí õýëæ áîëîõ íü.  Ýíýõ¿¿ íýð òîìú¸îã àíõ Ýðòíèé Ãðåêèéí àãóó ôèçèê÷, áàðóóíû àíàãààõ óõààíû ýöýã õýìýýí àëäàðøñàí Ãèôîãðàò /Ìݪ 460-370 / õýðýãëýæ àìüäðàëûí áîäèò ¿íýíèé òóõàé îíîâ÷òîé ºã¿¿ëýí ñóðãàìæèëæ áàéñàí áàéíà.

            ªíºº ¿åä ÷ ãýñýí Àôîðèçìûí ¿íý öýíý óòãà ó÷ðûã îëîí õ¿ì¿¿ñ òàíèí ìýäýæ, ò¿¿íýýñ ñóðãàìæ, ýð÷ õ¿÷, óõààðàë, óðàì çîðèãèéã àâñààð áàéãàà áèëýý. Óíøèã÷ òà ÷ ãýñýí øèíý ºäºð á¿ðèéã ýõëýõäýý äýëõèéí àãóó ñóóò õ¿ì¿¿ñ, àìæèëòûí îðãèëûí ýçäèéí àìüäðàëûí òóõàé ºã¿¿ëñýí ñóðãàìæ á¿õèé îí÷ ¿ãñèéã óíøèí ãýãýýí îþóíàà òýëíý ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà. Íýìæ õýëýõýä ýíýõ¿¿ áëîãòîî Àôîðèçìûã îð÷óóëàõäàà àíãëè-ìîíãîë õýë äýýð õàìòàä íü îðóóëæ ºãñºí òóë àíãëè õýë ñóð÷ áàéãàà ýðõýì õ¿ì¿¿í òàíä áàãà ÷ ãýñýí òóñ áîëîõ áîëîâ óó õýìýýí ñàíàëàà.

Õ¿íäýòãýí ¸ñîëñîí: Teamodsh

(Нийт: 4)